ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TTF eService

1.คำอธิบาย เงื่อนไข และข้อจำกัดในการบริการ

1.1) ระบบบริการ TTF eService คือระบบบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ระบบบริการ" เป็นบริการที่บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ทีทีเอฟ” จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ ผู้แสดงสินค้า, ลูกค้า และ ผู้รับเหมา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้แสดงสินค้า” ในการดูรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของผู้แสดงสินค้าในการเข้าร่วมแสดงสินค้าโดยการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นจากสัญญาการเข้าร่วมแสดงสินค้าสู่คอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อมูลผู้แสดงสินค้า” รวมถึงการทำรายการ ส่ง-สั่ง / ซื้อ / ขอบริการ / จากรายการแบบฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “แบบฟอร์ม” ที่ประกอบอยู่ในเอกสารรายละเอียดการเข้าร่วมแสดงสินค้า ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “คู่มือผู้แสดงสินค้า” โดยผ่านระบบบริการมายัง ทีทีเอฟ และหรือบริษัทที่ให้บริการด้านต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก ทีทีเอฟ เท่านั้น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” ด้วยตัวผู้แสดงสินค้า หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้แสดงสินค้าให้ดำเนินการ ทั้งนี้รวมถึงประกาศข่าวสารกิจกรรมการเลื่อนการจัดงานแสดงสินค้า ที่ผู้แสดงสินค้าเข้าร่วม โดยระบบบริการนี้ สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1.2) ทีทีเอฟ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้ใช้บริการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงสินค้า และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้แสดงสินค้า ทราบล่วงหน้าแต่ประการใด

1.3) ทีทีเอฟ ได้มอบชื่อเข้าระบบ (USERS) ที่ใช้เข้าระบบบริการ พร้อมรหัสผ่าน (PASSWORD)ให้แก่ผู้แสดงสินค้าด้วยกัน 2 ชุดการใช้งาน อันประกอบด้วย

(1.3.1) ชื่อเข้าระบบ (USERS) พร้อมรหัสผ่าน (PASSWORD) สำหรับผู้แสดงสินค้าเอง ที่มีชื่อปรากฏตามสัญญาเข้าร่วมผู้แสดงสินค้า

(1.3.2) ชื่อเข้าระบบ (USERS) พร้อมรหัสผ่าน (PASSWORD) สำหรับผู้รับเหมา ที่ผู้แสดงสินค้าว่าจ้างที่ปรากฏชื่อในฟอร์ม 3*

(1.3.3) ผู้แสดงสินค้าจะต้องทราบดีว่า ชื่อเข้าระบบ (USERS) ที่ใช้เข้าระบบบริการ พร้อมรหัสผ่าน (PASSWORD) ที่ผู้แสดงสินค้าได้รับด้วยกัน 2 ชุดนั้นมีข้อจำกัดเข้าใช้งานระบบบริการในการเข้าถึงข้อมูลที่ต่างกันตามสิทธิของข้อมูลผู้แสดงสินค้า ดังนี้

((1.3.3.1)) ชื่อเข้าระบบ (USERS) พร้อมรหัสผ่าน (PASSWORD) สำหรับผู้แสดงสินค้าเอง ที่มีชื่อปรากฏตามสัญญาเข้าร่วมผู้แสดงสินค้า ตามข้อ ( 1.3.1 ) มีสิทธิการเข้าถึงข้อมูล อันพึงที่ผู้แสดงสินค้าที่มีชื่อปรากฎตามสัญญาเข้าร่วมแสดงสินค้าจะทราบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้แสดงสินค้าและการดำเนินการแต่ละขั้นตอนในการที่ท่านจะได้รับบริการเข้าร่วมแสดงสินค้า อันประกอบด้วย

((1.3.3.2)) ชื่อเข้าระบบ (USERS) พร้อมรหัสผ่าน (PASSWORD) สำหรับผู้รับเหมา ที่ผู้แสดงสินค้าว่าจ้างที่ปรากฏชื่อในฟอร์ม 3 ตามข้อ ( 1.3.2 ) มีสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ผู้รับเหมา ที่ผู้แสดงสินค้าว่าจ้างที่ปรากฏชื่อในฟอร์ม 3 อันประกอบด้วย :

(1.3.4) ชื่อเข้าระบบ (USERS) พร้อมรหัสผ่าน (PASSWORD) ตามข้อ (1.3.1) และ ข้อ (1.3.2) ผู้ใช้ระบบบริการจะต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และถือเป็นความลับเฉพาะประเภทผู้ใช้ระบบบริการ ตามข้อ ((1.3.3.1)) และ ข้อ ((1.3.3.2)) เท่านั้น

(1.3.5) ชื่อเข้าระบบ (USERS) พร้อมรหัสผ่าน (PASSWORD) ตามข้อ (1.3.2) ผู้แสดงสินค้า ที่มีชื่อปรากฏตามสัญญาเข้าร่วมผู้แสดงสินค้า จะเป็นผู้มอบให้ตามสิทธิอันพึงกระทำ หากเกิดข้อผิดพลาดในการกระทำหรือส่งมอบจากผู้แสดงสินค้ามีชื่อปรากฏตามสัญญาเข้าร่วมผู้แสดง ทีทีเอฟ สงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกประการ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ดังนั้น ผู้แสดงสินค้ามีชื่อปรากฏตามสัญญาเข้าร่วมผู้แสดง พึ่งระวังการส่งมอบ ชื่อเข้าระบบ (USERS) พร้อมรหัสผ่าน (PASSWORD) ตามข้อ 1.3.2 อย่างเคร่งครัด

1.4) การใช้ระบบบริการในแต่ละครั้ง หากไม่มีการทำรายการติดต่อกันเป็นเวลา 25 นาที เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะลงชื่อออกจากระบบบริการอัตโนมัต หากประสงค์จะใช้บริการต่อ จะต้องลงชื่อเข้าระบบบริการเข้ามาใหม่

1.5 ) การทำรายการ ส่ง-สั่ง /ซื้อ / ขอบริการ / จากรายการแบบฟอร์มต่าง ๆ ผู้แสดงสินค้าสามารถดำเนินการกระทำ ส่ง-สั่ง /ซื้อ / ขอบริการ / ทั้งรูปแบบฟอร์ม ออนไลน์ และแบบดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านระบบบริการได้ตลอดระยะเวลาของการกำหนดส่งที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

1.6 ) ระยะเวลากำหนดการ ส่ง-สั่ง /ซื้อ / ขอบริการ / จากรายการแบบฟอร์มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วันที่สิ้นสุดกำหนดส่ง อัตราค่าบริการ , ส่วนลด ทีทีเอฟ และหรือผู้ให้บริการ สงวนสิทธ์ยืนยันตามข้อมูลที่ปรากฎ ในแบบฟอร์มเป็นสำคัญ

1.7 ) ระยะเวลาการ ส่ง-สั่ง /ซื้อ / ขอบริการ / จากรายการแบบฟอร์มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วันที่ ที่ผู้แสดงสินค้าทำรายการ ส่ง-สั่ง /ซื้อ / ขอบริการ / จากรายการแบบฟอร์มต่าง ๆ อัตราค่าบริการ , ส่วนลด บริษัท ทีทีเอฟ และหรือผู้ให้บริการ สงวนสิทธ์ยึดอัตราบริการต่าง ๆ ตามวันที่ ที่ผู้แสดงสินค้าส่งมาล่าสุดเป็นสำคัญ ถึงแม้ว่าจะมีการ ส่ง-สั่ง /ซื้อ / ขอบริการ / จากรายการแบบฟอร์มต่าง ๆ มาแล้วก็ตาม

1.8 ) กรณีผู้แสดงสินค้า มีความประสงค์ ส่ง-สั่ง /ซื้อ / ขอบริการ / จากรายการแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เคยส่ง-สั่ง /ซื้อ / ขอบริการ / จากรายการแบบฟอร์ม นั้นมาแล้ว ท่านผู้แสดงสินค้าจะต้องทราบดีว่าแบบฟอร์มที่เคยส่ง-สั่ง /ซื้อ / ขอบริการ นั้นจะดำเนินการยกเลิกทันที โดยจะยืนยันอัตราบริการต่าง ๆ ตามวันที่ ที่ผู้แสดงสินค้าส่งมาล่าสุดเป็นสำคัญ โดยไม่มีข้อแม้

1.9 ) กรณีผู้แสดงสินค้าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและข้อมูลผู้แสดงสินค้า ที่ปรากฎอยู่ในระบบบริการแสดงสินค้าจะต้องแจ้งกับ ทีทีเอฟ เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์ม ที่ ทีทีเอฟ กำหนด และทุกกรณีดังกล่าวของข้อมูลผู้แสดงสินค้าข้างต้นจะมีผลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ผู้แสดงสินค้าประสงค์ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทีทีเอฟ สงวนสิทธ์ การไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ

1.10 ) เอกสารหรือ หนังสือใด ๆ รวมถึงพัสดุ ที่ทีทีเอฟ ส่งไปยังผู้แสดงสินค้าตามที่อยู่ และ/หรือสำนักงานตามที่แจ้ง และหรือระบุไว้ตามสัญญาเข้าร่วมผู้แสดงสินค้า จะถือว่าผู้แสดงสินค้าได้รับทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือ รวมถึงพัสดุนั้น ๆ แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เป็นหน้าที่ของผู้แสดงสินค้า ที่ต้องแจ้งให้ ทีทีเอฟทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และหรือระบุการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งได้จากท้ายแบบฟอร์ม มิฉะนั้นผู้แสดงสินค้ายินยอมว่าที่อยู่เดิมนั้นเป็นที่อยู่ที่ถูกต้องแล้ว

1.11 ) ทีทีเอฟ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และยกเลิกรายละเอียด การใช้ระบบบริการทั้งหมดหรือบางส่วน, รวมถึงการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ระบบบริการต่าง ๆ ในเวลาใดก็ได้ตามแต่ทีทีเอฟเห็นสมควร อย่างไรก็ดี ขอแนะนำให้ผู้แสดงสินค้าเข้ามาอ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการ TTF eService นี้อีกเป็นครั้งคราว เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

2.การจำกัดความรับผิดชอบ

2.1 ) รายละเอียดข้อมูลผู้แสดงสินค้า แม้ว่า ทีทีเอฟ จะเป็นผู้นำเข้าข้อมูลสู่ระบบริการ และทำการตรวจทานรายละเอียดของข้อมูลเนื้อหา และความสอดคล้องของข้อมูลผู้แสดงสินค้าอย่างระมัดระวัง และหรือทำการตรวจทานอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่ ทีทีเอฟ ก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ หรือทันกาลทันเวลา อีกทั้งเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นการส่วนบุคคล / ส่วนของผู้แสดงสินค้า ดังนั้น ทีทีเอฟ จึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ ทีทีเอฟ ก่อนหน้าหรือหลังเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

2.2 ) ข้อมูลผู้แสดงสินค้า เฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็น อัตราค่าบริการต่าง ๆ รายการการชำระค่าบริการต่างๆ ที่ปรากฎในระบบบริการ ทีทีเอฟตระหนักดีว่าเป็นข้อมูลส่วนสำคัญของผู้แสดงสินค้า มิควรให้ผู้ไม่เกี่ยวของบริษัทผู้แสดงสินค้าทราบ จึงได้จัดทำ ชื่อเข้าระบบ (USERS) พร้อมรหัส (PASSWORD) ตามข้อ (1.3.1) และ ข้อ (1.3.2) เพื่อแยกสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระหว่างตัวผู้แสดงสินค้าเอง และผู้รับเหมาที่ผู้แสดงสินค้าว่าจ้าง ดังนั้นหากเกิดความผิดพลาดในการมอบ ชื่อเข้าระบบ (USERS) พร้อมรหัสผ่าน (PASSWORD) แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ตามข้อ (1.3.1) และ ข้อ (1.3.2) ไม่ว่าจะจากการกระทำใดก็ตาม ทีทีเอฟ สงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี

2.3 ) ผู้แสดงสินค้าต้องรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ระบบบริการ TTF eService เป็นเพียงระบบที่จัดขึ้นในรูปแบบ เว็บไซต์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุน และอำนวยความสะดวก โดยการทำงานประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โต้ตอบอัตโนมัติ ในกรณีที่ผู้แสดงสินค้าใช้บริการได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลบางส่วน หรือทั้งหมด อันเกิดจากเหตุใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการเกิดถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผ่านระบบอัตโนมัตินี้ ทีทีเอฟ ขอสงวนสิทธิ ในการไม่รับผิดชอบ จากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ทั้งนี้รวมถึงไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความบกพร่องของระบบบริการ TTF eService และจากทีทีแอฟ หรือความผิดพลาดของผู้แสดงสินค้าเอง หรือจากบุคคลที่ไม่ประส่งค์ดี ทั้งทางตรงทางอ้อมโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

2.4 ) ระบบบริการ ผู้แสดงสินค้าต้องรับทราบ และตกลงอย่างชัดแจ้งว่า ทีทีเอฟ ไม่อาจรับประกันว่า การเปิดเข้าสู่ระบบบริการ หรือการใช้เว็บไซต์ระบบบริการทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ระบบบริการจะปราศจากไวรัส แสปม ( spam ) หรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้แสดงสินค้า และหรือผู้ใช้

2.5 ) การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ จะเป็นการเชื่อมโยงยังเว็บไซต์ที่ ทีทีเอฟ กำหนด เท่านั้น หากมีเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ ทีทีเอฟ หากเกิดความเสียหายทุกๆกรณี ทีทีเอฟ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายผิดพลาดนั้น

3.สิทธิส่วนบุคล / ส่วนของผู้แสดงสินค้า

3.1 ) ข้อมูลส่วนบุคคล / ส่วนของผู้แสดงสินค้า เป็นไปตามภายใต้ เงื่อนไข และข้อกำหนด ตามข้อ 1 ข้อ 2

4.สิทธิของทีทีเอฟ

4.1) ทีทีเอฟ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และหรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามรายละเอียดข้อ 1.11 )

4.2) ผู้แสดงสินค้า / ผู้ให้บริการ / ผู้ใช้บริการอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ตกลงและยอมรับ ว่าระบบบริการ TTF eService ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึง ซอร์ฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการนี้ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

5.กฎหมายที่ใช้บังคับ

5.1 ) เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้ การขัดกันแห่งกฎหมาย


* Form 3 : ฟอร์มผู้ที่ทำการตกแต่ง ก่อสร้าง, บัตรผ่านชั่วคราว,เงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าตกแต่งก่อสร้าง
* ตรวจคุณสมบัติ ประกอบด้วย ค่าพื้นที่และค่าบริการส่วนกลาง , เช็คค้ำประกันพื้นที่เสียหาย, แบบบูธ"